Генезис и обреченность дигитальных книг (可下载的档案资料, 2017) [WorldCat.org]
跳到内容
View online Генезис и обреченность дигитальных книг 预览资料
关闭预览资料
正在检查...

Генезис и обреченность дигитальных книг

著者: Tsvetkova, Milena
出版商: RUS 2017-08-30T12:43:00Z 2017-08-30T12:43:00Z 2016
版本/格式:   可下载的档案资料
提要:
Russian: Исследование защищает тезис, что дигитальные книги производят редукцию характеристик коммуникационного средства „книги“ и превращают себя в „не-книги“. Здесь прослежены два аспекта: первый, это обреченность провала коммерческой (платной) дигитальной книги; второй относится к концу дигитальной книги как категории „книги“. Симптомы неуспеха коммерческой дигитальной книги проявляют себя в снижении
评估:

根据 3 评估等级 0 附有评论 - 争取成为第一个。

主题
更多类似这样的

在线查找

与资料的链接

在图书馆查找

&AllPage.SpinnerRetrieving; 正在查找有这资料的图书馆...

详细书目

类型/形式: Zeitschriftenartikel
journal article
材料类型: 互联网资源
文档类型 互联网资源, 档案资料
所有的著者/提供者: Tsvetkova, Milena
OCLC号码: 1015624170

摘要:

Russian: Исследование защищает тезис, что дигитальные книги производят редукцию характеристик коммуникационного средства „книги“ и превращают себя в „не-книги“. Здесь прослежены два аспекта: первый, это обреченность провала коммерческой (платной) дигитальной книги; второй относится к концу дигитальной книги как категории „книги“. Симптомы неуспеха коммерческой дигитальной книги проявляют себя в снижении рыночного прироста е-книги, в изменении определения книги от товара в услугу, в ее бесплатности, в родительском и читательском отпоре. Ключевые факторы этого отпора мы видим в компрометировании познания и учебы и в нарушении читательского права. Можно указать и на причину провала дигитальной книги как категории „книги“ – фактор манипулируемости и содержанием, и форматами. Вывод таков: инвестиционние политики нужно направлять к изданию печатных книг, а дизайнерские инновации нужно ориентировать на физические издания и выложить их на бумагу и в печать. Ключевые слова: электронная книга, издательское дело, электронное издательство, будущее книг, психология чтения

English: This research defends the thesis that digital books reduce the characteristics of the communication medium “book” and are transforming into “non-books”. Two aspects are traced: the foredoom to failure of the commercial (paid) digital book and the end of the digital book in the “book” category. Symptoms for the failure of the commercial digital book are the drop of growth in the market of e-books, the transformation of the book from goods into service, being free of charge, parental and teacher’s resistance. Key factors in this resistance are compromising knowledge and teaching and violating readers’ rights. The reason for the failure of the digital book in the “book”category is determined – the factor of manipulating the content as well as the formats. The conclusion is that investment policies should be directed at publishing of printed books, the designed innovations should be orientated towards the physical issue and to be introduces in the paper and the printing. Keywords: ebooks, book publishing, e-publishing, future of books, psychology of reading

Bulgarian: Изследването защитава тезата, че дигиталните книги редуцират характеристиките на комуникационното средство „книга“ и се превръщат в „не-книги“. Проследени са два аспекта: за обречеността на провал на комерсиалната (платената) дигитална книга и за края на дигиталната книга като категория „книга“. Симптоми за неуспеха на комерсиалната дигитална книга са спадът в приръста на пазара на е-книги, превръщането на книгата от стока в услуга, безплатността, родителският и читателският отпор. Ключови фактори в този отпор са компрометирането на познанието и ученето и нарушаването на читателските права. Установява се и причината за провала на дигиталната книга като категория „книга“ – факторът манипулируемост както на съдържанието, така и на форматите. Изводът е, че инвестиционните политики трябва да бъда насочени към издаването на печатни книги, а дизайнерските иновации трябва да се ориентират към физическите издания и да се внедряват в хартията и в печата. Ключови думи: електронна книга, книгоиздаване, електронно книгоиздаване, бъдеще на книгите, психология на четенето

评论

用户提供的评论
正在获取GoodReads评论...
正在检索DOGObooks的评论

标签

所有的用户标签 (7)

查看最热门的标签,展示的形式是: 标签列表 | 标签云(tag cloud)

确认申请

你可能已经申请过这份资料。如果还是想申请,请选确认。

关闭窗口

请登入WorldCat 

没有张号吗?很容易就可以 建立免费的账号.