Captain John Smith的格式和版本 [WorldCat.org]
跳到内容
显示'Captain John Smith' > '1927'的所有版本
格式
缩小搜索范围
年份
语种
  • 英语
显示的版本共有21 种,这里是1 - 10
查看结果的第一页首页  查看结果的前一页前页  1  2  3  下页查看结果的下一页   尾页查看结果的最后一页
全选 全部清除
      题名 / 作者 类型 语言 日期 / 版本 出版
1. Captain John Smith. 著者: Edward Keble Chatterton
著者: Edward Keble Chatterton
  打印图书
英语
1927
 
London
 
2. Captain John Smith, 著者: E  Keble Chatterton
著者: E Keble Chatterton
  打印图书 : 传记
英语
1927
 
New York, London, Harper & Bros.
 
3. Captain John Smith. 著者: E  Keble Chatterton
著者: E Keble Chatterton
  打印图书
英语
1927
 
London : Bodley Head
 
4. Captain John Smith 著者: E  Keble Chatterton
著者: E Keble Chatterton
  打印图书
英语
1927
 
London : J. Lane
 
5. Captain John Smith. [With plates and maps.]. 著者: Edward Keble CHATTERTON
著者: Edward Keble CHATTERTON; John Smith
  打印图书
英语
1927
 
John Lane: London
 
6. Captain John Smith 著者: E  Keble Chatterton
著者: E Keble Chatterton
  打印图书
英语
1927
 
London : John Lane
 
7. Captain John Smith. [With plates, including a... 著者: E  Keble Chatterton
著者: E Keble Chatterton
  打印图书
英语
1927
 
London
 
8. Captain John Smith, 著者: E  Keble Chatterton
著者: E Keble Chatterton
  打印图书
英语
1927
 
London, J. Lane
 
9. Captain John Smith, 著者: E  Keble Chatterton
著者: E Keble Chatterton
  图书   微缩品 : 传记 : 缩微胶卷 : 主缩微品
英语
1927
1st ed
 
New York, London, Harper & Bros.
 
10. Captain John Smith, 著者: E  Keble Chatterton
著者: E Keble Chatterton
  打印图书
英语
1927
 
London, J. Lane
 
关闭窗口

请登入WorldCat 

没有张号吗?很容易就可以 建立免费的账号.