Diseño : historia, teoría y práctica del diseño industrial的格式和版本 [WorldCat.org]
跳到内容
显示'Diseño : historia, teoría y práctica del diseño industrial'的所有版本
格式
缩小搜索范围
年份
语种
  • 西班牙语
显示的版本共有19 种,这里是1 - 10
查看结果的第一页首页  查看结果的前一页前页  1  2  下页查看结果的下一页   尾页查看结果的最后一页
全选 全部清除
      题名 / 作者 类型 语言 日期 / 版本 出版
1. Diseño : historia, teoría y práctica del diseño... 著者: Bernhard E Bürdek
著者: Bernhard E Bürdek; Fernando de Vegas López-Manzanares
  打印图书
西班牙语
2007
1a ed
 
Barcelona : G. Gili
 
2. Diseño : historia, teoría y práctica del diseño... 著者: Bernhard E Bürdek
著者: Bernhard E Bürdek
  打印图书
西班牙语
2005
1a ed., 4a tirada
 
Barcelona : Gustavo Gili
 
3. Diseño : historia, teoría y práctica del diseño... 著者: Bernhard E Bürdek
著者: Bernhard E Bürdek; Fernando de Vegas López-Manzanares
  打印图书
西班牙语
2002
3a ed
 
Barcelona : G. Gili
 
4. Diseño : historia, teoría y práctica del diseño... 著者: Bernhard E Bürdek
著者: Bernhard E Bürdek
  打印图书
西班牙语
2002
3a. ed
 
México : G. Gili
 
5. Diseño : Historia, teoría y práctica del diseño... 著者: Bernhard E Bürdek
著者: Bernhard E Bürdek
  打印图书
西班牙语
2002
 
Barcelona : Ed. Gustavo Gili
 
6. Diseño : historia, teoría y práctica del diseño... 著者: Bernhard E Bürdek
著者: Bernhard E Bürdek; Fernando Vegas López-Manzanaresk; Joaquim Romaguera i Ramió
  打印图书
西班牙语
2002
3a ed
 
Barcelona : Gustavo Gili
 
7. Diseño : historia, teoría y práctica del diseño... 著者: Bernhard E Bürdek
著者: Bernhard E Bürdek
  打印图书
西班牙语
2002
3ª ed
 
Barcelona : Gustavo Gili
 
8. Diseño : historia, teoría y práctica del diseño... 著者: Bernhard E Bürdek
著者: Bernhard E Bürdek
  打印图书
西班牙语
2002
GG Diseño
 
Barcelona : Gustavo Gili
 
9. Diseño : historia, teoría y práctica del diseño... 著者: Bernhard E Bürdek
著者: Bernhard E Bürdek; Fernando Vegas López-Manzanares
  打印图书
西班牙语
1999
2. ed
 
México : G. Gili
 
10. Diseño : Historia, teoría y práctica del diseño... 著者: Bernhard E Bürdek
著者: Bernhard E Bürdek
  打印图书
西班牙语
1994
O.A
 
Barcelona : Ed. Gustavo Gili
 
关闭窗口

请登入WorldCat 

没有张号吗?很容易就可以 建立免费的账号.