A girl of her time的格式和版本 [WorldCat.org]
跳到内容
显示'A girl of her time'的所有版本
格式
缩小搜索范围
年份
语种
  • 英语
显示的版本共有10 种,这里是1 - 10
全选 全部清除
      题名 / 作者 类型 语言 日期 / 版本 出版
1. Girl Of Her Time, A 著者: Margaret Kaine
著者: Margaret Kaine
  打印图书
英语
2018
 
London : Hodder & Stoughton General Division
 
2. A girl of her time 著者: Margaret Kaine
著者: Margaret Kaine
  打印图书 : 小说
英语
2018
 
London : Hodder & Stoughton
 
3. A girl of her time 著者: Margaret Kaine
著者: Margaret Kaine
  电子图书 : 文献 : 小说
英语
2005
Large print ed
 
Long Preston : Magna
 
4. A girl of her time 著者: Margaret Kaine
著者: Margaret Kaine
  book_largeprint : 小说
英语
2005
Large print ed
 
Long Preston : Magna
 
5. Girl of her time. 著者: Margaret Kaine
著者: Margaret Kaine
  打印图书 : 小说
英语
2004
 
Hodder & Stoughton General Div
 
6. A girl of her time 著者: Margaret Kaine
著者: Margaret Kaine
  电子图书 : 文献 : 小说
英语
2004
 
Dublin : Poolbeg
 
7. A girl of her time 著者: Margaret Kaine
著者: Margaret Kaine
  打印图书 : 小说
英语
2004
 
Dublin : Poolbeg
 
8. A girl of her time 著者: Margaret Kaine
著者: Margaret Kaine
  电子图书 : 文献 : 小说
英语
2004
 
London : Hodder & Stoughton
 
9. A girl of her time 著者: Margaret Kaine
著者: Margaret Kaine
  打印图书 : 小说
英语
2004
 
London : Coronet
 
10. A girl of her time 著者: Margaret Kaine
著者: Margaret Kaine
  打印图书 : 小说
英语
2004
 
London : Hodder & Stoughton
 
关闭窗口

请登入WorldCat 

没有张号吗?很容易就可以 建立免费的账号.