Midnight in the garden of good and evil : a Savannah story的格式和版本 [WorldCat.org]
跳到内容
显示'Midnight in the garden of good and evil : a Savannah story' > '匈牙利语(Hungarian)'的所有版本
格式
缩小搜索范围
年份
  • 1997
语种
显示的版本共有4 种,这里是1 - 4
全选 全部清除
      题名 / 作者 类型 语言 日期 / 版本 出版
1. Éjfél a jó és a rossz kertjében : savannah-i történet 著者: John Berendt
著者: John Berendt; András Pardi
  打印图书
匈牙利语(Hungarian)
1997
 
Budapest Európa
 
2. Éjfél a jó és a rossz kertjében : Savannah-i... 著者: John Berendt
著者: John Berendt
  打印图书
匈牙利语(Hungarian)
1997
 
Budapest : Európa
 
3. Éjfél a jó és a rossz kertjében : Savannah-i... 著者: John Berendt
著者: John Berendt; Pardi András.
  打印图书
匈牙利语(Hungarian)
1997
 
Budapest : Európa K.
 
4. Éjfél a jó és a rossz kertjében : Savannah-i... 著者: John Berendt
著者: John Berendt; András Pardi
  打印图书 : 小说
匈牙利语(Hungarian)
1997
 
Budapest : Európa
 
关闭窗口

请登入WorldCat 

没有张号吗?很容易就可以 建立免费的账号.